We use cookies to personalise the web experience for you. By using www.helgilibrary.com, you agree to our use of cookies.
Some cookies are also used by Google Analytics, which anonymously tracks visitors and helps us to analyse how users use our website. Read more

Pineapples - Producer Price (LCU/tonne) by Country

Pineapples - Producer Price (LCU/tonne)
Download Data Download Image

Buy Pineapples - Producer Price (LCU/tonne) for all countries

Countries Unit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Angola LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90,600 86,500 14,000 67,560   ...
Australia LCU                                   ... 560 ... 604 ... 637    
Bangladesh LCU                               ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Belize LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bhutan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             21,980 29,421 36,861 41,000 42,077    
Bolivia LCU                                     5,153 2,088 2,161 2,238 2,290    
Brazil LCU                       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Brunei LCU ... ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cambodia LCU ... ... ... ...         ... ...   ... ...           1,383,400 1,462,300 1,648,900 1,636,500 ... ... ...
China LCU                                 ...   4,920 4,200 4,867 5,200 4,000    
Colombia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   512,889 586,746 693,000 661,538 1,080,292    
Congo LCU                           ... ... ... ... ... 644,000 868,000 812,651 925,711 1,121,230 ... ...
Costa Rica LCU ... ...                                 358,337 343,101 350,000 325,055 354,130   ...
Cuba LCU ... ... ... ... ...                           2,391 2,391 2,391 2,391 2,391    
Dominican Republic LCU                                     7,748 8,757 7,360 7,984 8,377    
East Timor LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   700 ... ... ... ... ... ...
Ecuador LCU                                     172 370 190 247 281    
El Salvador LCU                                     2,743 2,476 1,707 3,141 5,948    
Ethiopia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       ... 3,340 3,660 4,930 6,340    
Fiji LCU ... ... ... ... ... ... ...                       ... 1,180 1,083 1,213 1,512   ...
Ghana LCU                 ... ... ... ... ... ... ...       386 462 510 ... ... ... ...
Guinea LCU               ...           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Guinea Bissau LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ...
Guyana LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     107,500 127,000 133,140 113,840 139,350    
Honduras LCU                                     ... ... ... ... ... ... ...
India LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Indonesia LCU                                     2,609,490 3,234,935 ... ... ... ... ...
Israel LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   24,389 21,859 20,163 22,464 20,553    
Ivory Coast LCU ...                                   193,000 192,000 201,542 ... ... ... ...
Jamaica LCU                                     76,730 99,740 101,980 99,590 104,800    
Japan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   87,500 82,800 77,800 91,000 103,900    
Kenya LCU ... ... ... ... ...                           47,984 21,002 26,328 29,315 12,381    
Laos LCU ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,253,000 3,782,000 3,743,750 ... ...
Madagascar LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ...     ...     510,000 520,000 540,000 ... ... ... ...
Malawi LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... 71,776 93,876 89,107 129,113 159,680    
Malaysia LCU ... ...                                 1,000 900 1,000 1,100 1,200   ...
Mali LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mauritius LCU                                     22,300 25,622 27,154 22,950 26,133    
Mexico LCU                                     2,688 2,813 2,860 2,983 3,203    
Mozambique LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                   ... ... ... ... ... ... ... ...
Nepal LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 58,937 62,797 41,200 42,800 45,250    
Nicaragua LCU ... ... ... ...                   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nigeria LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 155,070 153,180 168,520 165,520 ... ...
Panama LCU                                     335 362 476 727 679    
Paraguay LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Peru LCU                                     480 430 450 540 580   ...
Philippines LCU                                     5,937 6,073 7,063 7,170 6,920    
Rwanda LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 212,208 211,881 238,661    
Seychelles LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   25,090 36,430 46,660 51,110 51,989   ...
South Africa LCU                                     1,461 1,831 1,643 1,811 1,918    
Spain LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,517 1,459 1,596 1,497 1,450   ...
Sri Lanka LCU                                     45,570 52,630 55,640 59,910 55,482    
Suriname LCU                                     3,860 4,760 5,050 5,240 5,750    
Thailand LCU                                     5,000 5,510 4,920 3,300 4,530    
Togo LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... 77,000 122,000 127,000 167,000 182,000    
Trinidad and Tobago LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     6,000 4,860 6,150 6,000 7,290    
USA LCU                                 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Venezuela LCU                                     3,250 4,780 5,620 6,990 10,000    
Vietnam LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   4,069,000 4,989,000 6,194,000 6,191,500 6,690,000    
Zimbabwe LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Download Data