We use cookies to personalise the web experience for you. By using www.helgilibrary.com, you agree to our use of cookies.
Some cookies are also used by Google Analytics, which anonymously tracks visitors and helps us to analyse how users use our website. Read more

Pumpkins, squash and gourds - Producer Price (LCU/tonne) by Country

Pumpkins, squash and gourds - Producer Price (LCU/tonne)
Download Data Download Image

Buy Pumpkins, squash and gourds - Producer Price (LCU/tonne) for all countries

Countries Unit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Albania LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       26,000 35,000 44,000 39,000 58,000    
Algeria LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               45,000 43,000 42,000 64,000 70,000    
Argentina LCU ... ... ...                     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Australia LCU                                     663 ... ... ... ...   ...
Austria LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ... ... 600    
Azerbaijan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   334 500 450 430 440    
Bangladesh LCU       ... ... ... ... ...                     10,310 11,600 12,580 13,880 15,260   ...
Belize LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bhutan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   13,381 15,617 19,186 20,755 23,658    
Bolivia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Brunei LCU ... ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Canada LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 310 329 294 280 349    
Chile LCU                                     ... ... ... ... ... ... ...
China LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   1,200 2,830 2,060 2,200 2,930    
Colombia LCU ...                                   244,512 328,092 284,273 281,544 846,027 ... ...
Cuba LCU ... ... ... ... ...                           1,087 1,087 1,087 1,087 1,087    
Cyprus LCU                                     711 711 641 651 670    
Dominican Republic LCU ...                                   13,940 13,691 14,126 17,193 15,428    
Egypt LCU ...                                   895 855 1,332 1,387 1,516   ...
El Salvador LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,702 ... ... ... 3,677    
Ethiopia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       ... 1,030 1,320 1,750 1,960    
Fiji LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,280 745 1,005 978   ...
France LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Greece LCU                                     1,019 891 830 847 869    
Guyana LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     66,120 60,220 67,330 68,440 58,190    
Hungary LCU                                     42,420 47,350 56,279 46,130 40,525    
Indonesia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,118,000 5,401,000 ... ... ...
Iraq LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,075,000 1,087,000 1,105,000    
Israel LCU ... ...                                 2,093 3,381 3,783 2,639 2,755    
Italy LCU           ... ... ... ... ... ...             ... ... ... ... ... ... ... ...
Ivory Coast LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           160,000 178,628 201,588 ... ... ... ...
Jamaica LCU                                     65,550 72,660 62,820 71,060 68,560    
Japan LCU                                     139,100 147,000 159,100 124,300 142,200    
Jordan LCU                                     220 234 245 237 256   ...
Latvia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   138 169 103 171 287    
Lebanon LCU ... ... ... ...                             800,000 961,000 580,000 763,000 ... ...  
Lithuania LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             1,996 ... ... ... ... ... ...
Malaysia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ...             800 1,000 900 1,000 1,050   ...
Maldives LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           ... ... ... 10,000 12,000 14,000 14,000    
Malta LCU ... ... ... ...                             423 250 427 283 412    
Mauritius LCU                                     16,140 15,375 15,335 15,945 25,435    
Mexico LCU                                     2,822 3,099 3,061 4,357 4,015    
Moldova LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 921    
Morocco LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     3,260 3,630 3,180 3,300 4,300    
New Zealand LCU                                     500 ... ... ... ... ... ...
Niger LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   164,000 169,000 170,000 172,000 ... ... ...
Oman LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 106 103 ...    
Peru LCU ... ... ... ...                             370 410 420 470 450   ...
Philippines LCU                                     9,520 8,080 10,780 10,360 9,520    
Qatar LCU ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Romania LCU ... ...                                 1,830 1,800 1,840 2,350 1,810    
Russia LCU ... ... ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ...
Rwanda LCU ... ... ... ...   ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 321,584 298,419    
Saudi Arabia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,370 4,150 4,940 5,190 5,310    
Seychelles LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33,657   ...
South Africa LCU                                     3,218 3,343 3,565 3,482 4,305    
South Korea LCU                                     1,157,342 1,012,241 ... ... ... ... ...
Spain LCU       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         370 348 334 346 381   ...
Sri Lanka LCU                                     26,170 28,840 34,230 34,720 32,467    
Suriname LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                     1,220 1,640 1,465 1,940 1,485    
Switzerland LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,851 1,573 1,432 1,290 1,488    
Tajikistan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   1,000 1,200 1,500 2,500 ... ... ...
Thailand LCU                                     8,680 11,640 12,320 11,390 13,080   ...
Trinidad and Tobago LCU                           ... ... ...     4,440 4,150 2,550 3,710 3,090    
Tunisia LCU                                     311 280 349 349 390    
Turkey LCU                                     864 945 2,254 2,494 1,541    
USA LCU ... ... ... ... ...     ... ...                   622 683 756 701 820    
Uruguay LCU           ... ... ...                     8,510 12,440 8,575 11,426 15,820    
Venezuela LCU ... ... ... ... ...                           1,600 1,930 2,430 2,880 4,210    
Yemen LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                     186,191 194,762 246,191 255,238 ... ... ...

Download Data