Meat, turkey - Producer Price (LCU/tonne)

Based on a comparison of 24 countries in 2016, Albania ranked the highest in Meat, turkey - Producer Price (LCU/tonne) with LCU 854,335 followed by Hungary and Venezuela. On the other end of the scale was Portugal with LCU 1,049, Germany with LCU 1,571 and France with LCU 1,593.

$9.99

Buy Meat, turkey - Producer Price (LCU/tonne) data for all countries.

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

Countries Unit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Albania LCU ... ... ... ... ... ... ...                         600,000 638,000 650,000 733,333 832,000    
Austria LCU                                       1,400 1,597 1,748 1,825 1,804    
Azerbaijan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       12,464 11,396 7,479 7,835 7,835   ...
Belgium LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bosnia and Herzegovina LCU ... ... ... ... ...                             5,483 5,597 5,911 6,019 7,307    
Bulgaria LCU ... ... ... ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Canada LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             2,474 2,695 2,866 2,866 2,817    
Croatia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             13,613 14,467 14,587 11,640 11,168    
Cyprus LCU ... ... ... ... ...                             2,564 ... ... ... ... ... ...
Czech Republic LCU ... ...                                   35,212 40,516 42,844 45,700 47,905    
Egypt LCU                                       21,275 24,341 24,390 26,112 26,719   ...
Fiji LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   22,436 22,436 22,436 22,436 ... ... ...
France LCU                                       1,420 1,630 1,667 1,769 1,649    
Germany LCU                                       1,627 1,811 1,657 1,714 1,683    
Greece LCU ... ... ... ...                               6,000 6,550 5,830 4,410 5,217 ... ...
Hungary LCU           ... ... ... ... ... ... ... ...             399,405 454,605 486,391 509,638 507,664    
Israel LCU ... ... ... ... ...                             8,047 8,581 8,819 9,222 7,769    
Italy LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Japan LCU   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jordan LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madagascar LCU ... ... ... ... ... ... ... ...               ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Malta LCU ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mauritius LCU ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mexico LCU ... ... ... ... ... ... ...                         42,231 43,324 47,907 52,081 52,784    
Myanmar LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Netherlands LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         1,630 1,889 1,970 2,037 2,004    
Norway LCU ... ... ... ...                               21,230 21,590 22,950 23,600 24,280    
Paraguay LCU     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Philippines LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Poland LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             6,670 8,228 7,851 8,497 8,525    
Portugal LCU                                       967 1,083 1,025 1,135 1,111    
Romania LCU ... ... ... ... ...                       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Serbia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       127,519 ... ... ... ... ... ...
Slovakia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               1,832 2,077 2,110 2,114 2,119    
Slovenia LCU ...                                     1,572 1,756 1,773 ... ... ... ...
Spain LCU                                       1,620 1,719 1,741 ... ...    
Switzerland LCU                                       4,299 4,304 4,304 4,304 4,304    
Tunisia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             3,108 3,295 3,514 3,784 4,054    
Turkey LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                       7,085 8,766 9,195 ... ... ... ...
United Kingdom LCU                                       1,361 ... ... ... ... ... ...
USA LCU         ... ... ... ... ... ... ... ...               1,761 1,952 2,065 1,904 2,104    
Venezuela LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         9,675 12,839 14,475 18,125 62,813   ...