Onions, shallots, green - Producer Price (LCU/tonne)

Based on a comparison of 28 countries in 2016, Armenia ranked the highest in Onions, shallots, green - Producer Price (LCU/tonne) with LCU 689,058 followed by Venezuela and Iraq. On the other end of the scale was France with LCU 200, Portugal with LCU 375 and Tunisia with LCU 570.

$9.99

Buy Onions, shallots, green - Producer Price (LCU/tonne) data for all countries.

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

Countries Unit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Albania LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         63,000 55,000 46,000 81,000 62,583    
Algeria LCU ... ... ... ...                               23,000 20,000 25,000 31,000 21,330    
Armenia LCU ... ... ... ... ... ...                           718,895 1,058,991 942,159 971,701 848,829    
Azerbaijan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             1,360 1,250 1,300 1,300 1,500    
Belize LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Brunei LCU ... ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Burkina Faso LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           ... ... ... ... ... ... ... ... ...
China LCU ... ... ... ... ... ... ...                         2,100 1,480 2,300 3,800 3,448    
Croatia LCU ... ... ... ... ...                             8,550 8,970 6,010 8,370 7,844    
Cyprus LCU                                       2,145 2,043 2,167 1,735 1,648    
Ecuador LCU                                       290 290 764 667 778    
Ethiopia LCU ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
France LCU                                       256 112 185 226 191    
Germany LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 258 1,148 1,164 1,009   ...
Greece LCU ... ... ... ...                               1,110 900 900 761 758    
Honduras LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ...
Iraq LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 328,000 339,000 345,000 424,000    
Israel LCU ... ...                                   3,577 3,463 4,121 3,065 3,210    
Italy LCU                                   ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jamaica LCU                                       100,980 83,290 119,550 110,330 147,744    
Japan LCU                                       108,300 92,200 87,900 76,900 99,000    
Jordan LCU                                       410 486 281 542 463    
Kazakhstan LCU ... ... ...                     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Latvia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 602 1,194 2,010 2,100    
Madagascar LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mali LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             457,000 234,500 334,000 466,000 477,000   ...
Mexico LCU                                       4,181 3,264 3,406 4,000 4,141    
Morocco LCU ... ...                                   2,070 1,800 1,630 1,650 1,790    
Netherlands LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 ... ... ... ... ... ... ...
Niger LCU ... ...                                   393,000 429,000 ... ... ... ... ...
Nigeria LCU ... ... ...             ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Norway LCU ...                                     5,850 5,520 6,290 6,080 5,990    
Paraguay LCU                                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Peru LCU ... ... ... ... ...                       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Philippines LCU ... ...                                   33,740 32,950 21,610 36,130 24,468    
Portugal LCU                                       377 359 295 411 319    
South Korea LCU                                       ... ... ... ... ... ... ...
Spain LCU                                       782 678 639 678 676    
Switzerland LCU                                       3,757 3,990 3,893 4,160 4,059    
Thailand LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,680 25,850 22,150 18,640 20,320   ...
Tunisia LCU                                       229 299 340 292 371    
Ukraine LCU ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
United Kingdom LCU             ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
USA LCU ... ... ... ... ...                     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Venezuela LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,550 6,170 9,390 23,350    
Yemen LCU ... ... ... ... ...                       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...